top of page

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

 

Kişisel veriler, şirketimizin koruması altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen hallerde kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. 

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır. 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir: 

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri:  ad, soyad, tc kimlik numarası, cinsiyet, yaş aralığı, adres, telefon numarası, e-posta adresi 

 • Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Şirket hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz, 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak; 

 • Hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, 

 • Hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 

 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması, 

 • Gerekli durumlarda bilgilerinizin teyit edilmesi;  

 • Hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, 

 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması, 

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir: 

 • Hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalara, 

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 

  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; sözleşme, yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. 

  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince;  

Şirketimize info@artistry-flowers.com adresinden başvurarak, 

  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Varsa, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

bottom of page